RELIGIOUS TOLERANCE ASSOCIATION

Стани наш член

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ

Вх. № …… / …. …. .....г.До

Председателя на Сдружение

'Религиозна Толерантност'

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО

От : ………………………………................…………………………………………………..…..……………....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН : ………….….........…; роден (а) в гр. (с.) .……………………………….…… на ….. ….. …….… г.,

с настоящ адрес : гр. …………..........………………………………, ж.к. …………………………………..,

ул. ………………………………..…………..............……, № .……, бл. ……, вх. ……, ет. ……, ап. ….…,

домашен телефон : ……… / …………..…...……, мобилен телефон : ….....…… / ……………………,

e-mail : …………………………….……..…………….., website:……….….............……..………………….

Образование:......................Уч. заведение: ..................................Спец: ....................................

Професия: ................................................... Месторабота: ........................................................

Уважаеми г-н Председател,

Моля да бъда приет(а) за :

# пълноправен # асоцииран /желаното се подчертава/

член на Сдружение "Религиозна Толерантност"

Декларирам, че съм запознат(а) с Устава на Сдружение "Религиозна Толерантност" и приемам принципите му. Заявявам, че стриктно ще спазвам Устава, вътрешните правила в Сдружението и ще изпълнявамрешенията на Общото събрание и Управителния Съвет. Запознат(а) съм и ще спазвам правата и задълженията ми като член на Сдружение "Религиозна Толерантност".

Към настоящата молба прилагам :

1.Автобиография2. Снимка – 1 бр.

гр. .......................С УВАЖЕНИЕ : ………….……………

.…... …... 20..... г.(подпис)

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info