RELIGIOUS TOLERANCE ASSOCIATION

Сдружение "Религиозна Толерантност"

Мисия на неправителствената организация

Изграждаме пътища на диалога, свързани от мостове на толерантността.

Цели на организацията

1. Опазване, развитие и насърчаване на мира и толерантността между религиите;  
2. Съдейства за съхраняване на мира и предотвратяване на напрежения и конфликти, на религиозна, етническа и расова основа;  
3. Осигурява диалог между религиите и сътрудничи за запазване на модел на религиозна толерантност и на мирно съвместно съжителство;  
4. Осъществява информационни кампании за опознаване на идентичността и ценностите на религиите;  
5. Подпомага достъпът до неформално образование което предлага знание и възпитава уважение към различните религии и традиции;  
6. Изграждане и обмен на добри практики, които формират и възпитават умения и компетенции при водене на междурелигиозен диалог;  
7. Подпомага реализацията на традиционни религиозни дейности и събития;  
8. Инициира и подкрепя каузи за изграждане, опазване, съхранение и възстановяване на религиозни храмове;  
9. Участие в национални, европейски и международни мрежи, за да се осигури обмен на добри практики и предпоставки за успешно интеррелигиозно и интеркултурно сътрудничество;  
10. Допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности;  
11. Популяризиране на европейското сътрудничество и европейските ценности и цели;  
12. Организиране и участие в младежки дейности и инициативи, както и стимулиране на инициативността, творческите способности на младите хора и приобщаването им към ценностите на гражданското общество;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info